Żegluj gdzie poniosą marzenia

Warunki, formularze, wpisy

Dokumenty Organizatora Turystyki

Wpis Yachtica Charter do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 2178.

Gwarancja ubezpieczeniowa na rzecz klientów zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa Spółka Akcyjna o numerze GT 110/2019. Organem uprawnionym do wykorzystania zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej stanowi wymagane ustawowo zabezpieczenie Organizatora w zakresie pokrycia kosztów powrotu Uczestnika do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika w razie niewykonania zobowiązań.

 

Upoważnienie do przeprowadzania egzaminów żeglarskich

Yachtica Charter posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów w zakresie uprawiania turystyki wodnej na stopień żeglarz jachtowy oraz jachtowy sternik morski wydane przez Ministerstwo Sportu. Dokument potwierdzający upoważnienie można pobrać tutaj: Wykaz – poz. 229, 234 (stan na 15 stycznia 2020).
Zaktualizowane wykaz publikowane są na https://www.gov.pl/web/sport

 

Warszawska Izba Gospodarcza

Yachtica Charter od 2017 roku jest członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Certyfikat WIG

 

Dokumenty dotyczące zawarcia umowy

Warunki uczestnictwa w rejsie Yachtica Charter

Umowa uczestnictwa w rejsie Yachtica Charter

Formularz danych osobowych Yachtica Charter

Zgoda rodziców na uczestnictwa dziecka w rejsie Yachtica Charter

 

Ubezpieczenia

Spełniając wymogi ustawowe, uczestnicy organizowanych przez nas imprez turystycznych objęci są ubezpieczeniem NNW, KL i bagażu. Sumy ubezpieczenia to:

 

UWAGA!

Teraz ubezpieczenie Travel World zozszerzyliśmy o ubezpieczenie od ryzyka następstw chorób przewlekłych bez dodatkowych opłat.

 

Oferujemy możliwość:

  • rozszerzenie ubezpieczenia Travel World o uprawianie sportów wysokiego ryzyka (np. nurkowanie)
  • zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy

Chęć zakupu dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.
OWU dostępne także na: https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Travel-World.pdf

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym.

 

Dokumenty żeglarskie

Opinia z rejsu dla uczestnika rejsu

Karta rejsu dla osoby prowadzącej rejs